Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR
Changing lives. Opening minds.

JeanMonnet

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Pravni fakultet u Osijeku prijavio je u okviru Erasmus plus programa projekt "Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a".

EUEDUCATION

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Projekt odobren i ocjenjen relativno visokom ocjenom (89/100 bodova).PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Najave/Events [click for more..]PRAVNI FAKULTET OSIJEK

U okviru projekta, izvoditi će se slijedeći predmeti:

Svi predmeti će se izvoditi na hrvatskom jeziku, osim ljetne škole koje će se izvoditi na engleskom jeziku.

Opisi predmeta:

1.) EUROPSKO JAVNO PRAVO - Glavni ciljevi kolegija su razviti znanje o institucijama i pravnom sustavu EU; razviti razumijevanje odnosa između prava EU i nacionalnog prava i  razumijevanje temeljnih tržišnih  sloboda EU. Ovaj kolegij ima za cilj razviti kritičko razumijevanje institucionalnog sustava EU, a naročito sastava, organizacije i nadležnosti institucija EU-a. Posebna pozornost (45 sati) bit će posvećena  strukturalnoj analizi  sudske zaštite pred Sudom EU-a. Dakle naglasak će biti stavljen na procesno-pravne aspekte prava EU-a. Ovaj predmet će se izvoditi kao obvezni na 3. godini sveučilišnog integriranog diplomskog studija prava. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Tunjica Petrašević.

2.) PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU - Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima formiranje argumentiranog mišljenja o regulaciji i funkcioniranju unutrašnjeg tržišta EU-a. Kolegij će osposobiti studente za kritičku pravnu analizu unutarnjeg tržišta EU-a. Poseban naglasak (20 sati) će biti na procesnim aspektima ostvarivanja prava koja proizlaze iz unutrašnjeg tržišta EU-a uz analizu sudske prakse Suda EU-a. Na kraju ovog kolegija student će biti u stanju primijeniti pravila koja reguliraju unutrašnje tržište na konkretne situacije u praksi, što zahtjeva vrlo dobro poznavanje sudske prakse Suda EU-a. Ovaj predmet će se izvoditi kao obvezni na 5. godini sveučilišnog integriranog diplomskog studija prava, smjer: europskopravnimodul. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Tunjica Petrašević.

3.) OSNOVE SUSTAVA EU -  Cilj ovog kolegija je studentima pružiti osnovno znanje o osnivanju, razvoju i proširenju EU-a; objasniti nadnacionalna obilježja EU; institucionalni i pravni sustav; rad institucija te implementaciju prava EU-a od strane država članica. Ovaj predmet će se izvoditi kao izborni na 3. godini stručnog studijA. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Tunjica Petrašević.

4.) POSTUPAK PRIJAVE EU PROJEKATA – Ovaj kolegij je fokusiran na mehanizme potrebne za dobivanje sredstva iz EU fondova.  Fokus je na politikama EU-a i  financiranju putem strukturnih i kohezijskih fondova; Strategija Europa 2020, zakonodavnom okviru za sufinanciranje od strane EU u razdoblju 2014-2020 i postupak za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koji podrazumijeva: pronalaženje odgovarajućeg poziva (engl. call), čitanje smjernice poziva, stvaranje mentalne mape za primjenu, izradu projekta, popunjavanjem obrasca i planiranje proračuna. Ovaj predmet će se izvoditi kao obvezni na 5. godini sveučilišnog integriranog diplomskog studija prava, smjer: europskopravnimodul. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Mirela Župan.

5.) MEĐUNARODNO OBITELJSKO PRAVO PRED EUROPSKIM SUDOVIMA - Kolegij je fokusiran na obiteljske odnose, kako u međunarodnom tako i u EU kontekstu. Posebno će se baviti pitanjima roditeljske odgovornosti i pitanjem međunarodne otmice djeteta.  Ovo područje prava danas je u Europi normirano brojnim propisima i konvencijama, čija struktura i sadržaj će biti objašnjeni u sklopu kolegija. Poseban naglasak je na  sudskoj praksi : nacionalnih sudova, Europskog suda za ljudska prava i Suda EU-a. Kolegij će se izvoditi na sveučilišnom doktorskom studiju iz europskog prava. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Mirela Župan.

6.)    OSNOVE EUROPSKOG KAZNENOG PRAVA I POSTUPKA - Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna znanja o kaznenim pitanjima kako su ona regulirana u Lisabonskom ugovoru. Studenti će biti upoznati s pravnom stečevinom u tom području. Studenti će također imati priliku raspravljati o pitanjima materijalnog kaznenog prava, kao što su usklađivanje kaznenog prava s pravom EU i zaštitu financijskih interesa Europske unije. Fokus će biti i na procesno-pravnim aspektima (npr. Europskom uhidbenom nalogu ). Ovaj kolegij će se izvoditi kao obvezni na 5. godini sveučilišnog integriranog diplomskog studija prava, smjer: kazneno-pravni modul. Kolegij će izvoditi doc.dr.sc. Igor Vuletić.

7.) GRAĐANSKO PRAVO EU-aKolegij ima za cilj studente upoznati s ključnim aspektima procesa usklađivanja (harmonizacije) na području građanskog procesnog prava na razini EU- Posebna pozornost će biti posvećena postupcima u kojima se ostvaruju tražbine male vrijednosti u pravu EU. Naglasak će pri tome biti na sličnostima i razlikama temeljnih načela sporova male vrijednosti i postupaka kolektivne pravne zaštite. U novije vrijeme gotovo sve su države članice EU predvidjele postupke kolektivne pravne zaštite u nacionalnim pravnim sustavima. Mogućnost ostvarenja pravne zaštite u postupku kolektivne pravne zaštite  u tom smislu predstavlja garanciju ostvarenja prava na pristup sudu za pripadnike skupine u određenim slučajevima, osobito  kada zbog visokih troškova postupka pojedinac čija je pojedinačna tražbina male vrijednosti  ne bi imao interesa pokrenuti redovni parnični postupak za ostvarenje individualnih, subjektivnih prava. Ovaj kolegij će se izvoditi kao novi i obvezni u okviru predmeta ''Građansko procesno pravo''. Kolegij će izvoditi asistentica Paula Poretti.

8.) LJETNA ŠKOLA ''PROCESNO PRAVO EU-a'' - Ljetna škola će biti u potpunosti posvećena pitanjima procesnog prava EU (građanskog, kaznenog, obiteljskog i upravnog prava). Ciljna skupina: diplomski i doktorski studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i studenti drugih sveučilišta iz Hrvatske i iz inozemstva. Sudionici će dobiti uvid u procesno pravo EU-a. Studenti će biti aktivno uključeni u rasprave, što će poboljšati njihove sposobnosti u izražavanju svojih stavova i u pronalaženju argumenata u raspravama. Studentima će ljetna škola dati temelj za daljnje studiranje i istraživanje o pravu EU-a. Sudjelovanje studenata na predavanjima i raspravama donosi 3 ECTS boda. Nastavu na ljetnoj školi će izvoditi: doc.dr.sc. Tunjica Petrašević, prof.dr.sc. Boris Ljubanović, doc.dr.sc. Mirela Župan, doc.d.r.sc. Igor Vuletić te Paula Poretti, mag.iur.

9.) EUROPSKO UPRAVNO PRAVO I POSTUPAK – Ova intenzivna edukacija je namijenjena prije svega zaposlenicima u javnoj upravi i to ne samo pravnicima, nego svima onima koji su nadležni za primjenu prava EU-a (npr. zaštita okoliša, javna nabava, zdravstveno osiguranje i sl). Cilj ovog intenzivnog tečaja - kolegija je pružiti zaposlenima u javnoj upravi znanje koje je neizbježno za njihovu profesiju. Kolegij će se izvoditi jednom godišnje, u ljetnom semestru kao program cjeloživotnog obrazovanja. Kolegij će izvoditi prof. dr.sc. Boris Ljubanović i doc.dr.sc. Tunjica Petrašević.

10.) ZAŠTITA PRAVA POJEDINACA U PRAVU EU-a  - Ovaj kolegij će se izvoditi kao seminarska nastava. Seminar je namijenjen prvenstveno studentima koji nisu studenti pravnog fakulteta (primjerice ekonomski, medicinski, učiteljski fakultet  i sl) i koji nemaju uopće (ili imaju vrlo malo) znanja o EU; za širu javnost, predstavnike civilnog društva i nastavno i nenastavno osoblje Pravnog fakulteta i Sveučilišta. Hrvatski građani kao europski građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima koja proizlaze iz prava EU, a pogotovo ne sa postupcima kroz koje oni mogu ostvarivati zaštitu svojih prava. Cilj ovog seminara je pružiti im temeljna znanja o osnivanju i razvoju EU-a, institucionalnom i pravnom sustavu EU, njegovu provedbu od strane država članica i najvažnije - s mogućnostima zaštite prava građana koja proizlaze iz prava EU-a. Cilj ovog seminara je približiti EU njezinim građanima. Seminarsku nastavu će izvoditi doc.dr.s.c Tunjica Petrašević i asistentica Dunja Duić.